มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

อ่านประกาศรับสมัครและรายละเอียด

กรอกข้อมูลใบสมัคร

ชำระค่าสมัครเรียน และตรวจสอบสถานะการสมัคร

พิมพ์ใบสมัคร

เกี่ยวกับเรา

WELLCOME TO THE UNIVERSITY OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY

ยินดีต้อนรับสู่ UMT มหาวิทยาลัยแห่งการจัดการและเทคโนโลยี ทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้อย่างเดียวคงไม่พอแต่กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนั้นสำคัญกว่า UMT ตั้งใจผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะใหม่ๆ สำหรับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทักษะที่ว่านี้คือ ทักษะการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถชี้นำตนเองได้และมีความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐกิจ-สังคม และเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกต่อโลก UMT ทำงานหนักมาโดยตลอดที่จะส่งเสริมให้มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะถ่ายทอดความรู้ กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ และพวกเขาเหล่านี้จะต้องเป็น Coach ที่ดี และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพระดับที่พร้อมจะแข่งขันในเวทีโลก ขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับการเรียนที่นี้ Welcome to UMT ดร. จินติยา จินารัตน์ อธิการบดี |contact |UMT สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

CLICK PLAY VTR | UMT

หลักสูตรปริญญาตรี

...
...
...
...
...


...
...
...
...
...

หลักสูตรปริญญาโท

...
...
...
...
...

หลักสูตรปริญญาเอก

...
...
...

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

...

ที่อยู่ติดต่อ