มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

เกี่ยวกับเรา

WELLCOME TO THE UNIVERSITY OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY

ยินดีต้อนรับสู่ UMT มหาวิทยาลัยแห่งการจัดการและเทคโนโลยี ทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้อย่างเดียวคงไม่พอแต่กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนั้นสำคัญกว่า UMT ตั้งใจผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะใหม่ๆ สำหรับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทักษะที่ว่านี้คือ ทักษะการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถชี้นำตนเองได้และมีความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐกิจ-สังคม และเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกต่อโลก UMT ทำงานหนักมาโดยตลอดที่จะส่งเสริมให้มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะถ่ายทอดความรู้ กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ และพวกเขาเหล่านี้จะต้องเป็น Coach ที่ดี และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพระดับที่พร้อมจะแข่งขันในเวทีโลก ขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับการเรียนที่นี้ Welcome to UMT ดร. จินติยา จินารัตน์ อธิการบดี |contact |UMT สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

CLICK PLAY VTR | UMT

หลักสูตรปริญญาตรี

...
...
...
...
...


...
...
...
...
...

หลักสูตรปริญญาโท

...
...
...
...
...

หลักสูตรปริญญาเอก

...
...
...

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

...

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

อ่านประกาศรับสมัครและรายละเอียด

กรอกข้อมูลใบสมัคร

ชำระค่าสมัครเรียน และตรวจสอบสถานะการสมัคร

พิมพ์ใบสมัครที่อยู่ติดต่อ